cách đào tạo nhân viên quản lý thời gian hiệu quả

Làm thế nào để nhân viên quản lý thời gian hiệu quả?

Tương tự, một cuộc gặp gỡ khách hàng được ước tính 10 phút luôn có thể kéo dài gấp đôi hoặc gấp ba thời gian.